นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาตรวจราชการรอบที่ ๓

 วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาตรวจราชการรอบที่ ๓ (Monitoring/Evaluation) เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเพชรบุรี(รวมทั้งนายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี) ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในขั้นตอนตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้าง ภายหลังการเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี