สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานส่งเสริมเครือข่ายต้านภัยยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี (โดย นางสาวปภาดา บุณยงามปรีดี)     จัดประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานส่งเสริมเครือข่ายต้านภัยยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  วันอังคารที่ 30  พฤษภาคม พ.ศ.2560  เวลา  08.30 – 16.30  น.    ห้องประชุมโรงแรมซัน  อเมือง  จ.เพชรบุรี