โครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จังหวัดเคลื่อนที่)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม  2560 เวลา 07.00 น. แรงงานจังหวัดเพชรบุรี(นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์) และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกหน่วยให้บริการโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จังหวัดเคลื่อนที่)  ณ วัดบ่อบุญ  หมู่ที่ 1 ตำบลไร่สะท้อน  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษฎี) เป็นประธานเปิดโครงการ