ประชาสัมพันธ์ งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 มาเพื่อเผยแพร่ให้ทราบ