นายวิชัย คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกันตรวจราชการรอบที่ ๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิชัย คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกันตรวจราชการรอบที่ ๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเพชรบุรี(รวมทั้งนายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี) ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี  ต่อมาผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี