แรงงานจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 วันพุธที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี(พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) แรงงานจังหวัดเพชรบุรี(นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์) และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน(พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(นายคำแพง ไซสมแพง) เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี