ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  ตั้งอยู่ที่  2/105-106  หมู่ที่  1  ตำบลไร่ส้ม  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  76000