ทำเนียบบุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

 

 ทำเนียบบุคคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

 

 

นายวิชาญ  ม่วงใหม่ 

 

แรงงานจังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

 นางสาวปภาดา  บุณยงามปรีดี

  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

 

นางจรัสพร  อรุณโรจน์ 

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

   นางพันนิพา หลายชั้น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

                                  

นางสาวมานัส มีพระเดช  

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

 

                                                                        

               นางวนิชชา ทองบุญโท                     นายพัทธดล  สุดแท้           นายอานนท์ งามยิ่ง      น.ส.จิราภรณ์  สรสาย

 จนท.วิเคราะห์และและประเมินผลเบื้องต้น  จนท.ศูนย์บริการร่วมฯ        พนักงานขับรถยนต์               แม่บ้าน