ทำเนียบบุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

 

 ทำเนียบบุคคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

 

 

นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์

แรงงานจังหวัดเพชรบุรี

 

 

 นางสาวปภาดา  บุณยงามปรีดี

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

นางจรัสพร  อรุณโรจน์ 

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

 นางพันนิพา หลายชั้น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

                                

   น.ส.มานัส มีพระเดช       น.ส. นุชเรจ ชิตประสงค์   น.ส.วรลักษณ์ น้อยสกุล    นายอานนท์ งามยิ่ง       น.ส.จิราภรณ์  สรสาย

    พนักงานธุรการ ระดับ ส 3    จนท. บันทึกข้อมูลฯ      จนท.ศูนย์บริการร่วมฯ       พนักงานขับรถยนต์                   แม่บ้าน