ทำเนียบบุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

 

 ทำเนียบบุคคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์

แรงงานจังหวัดเพชรบุรี

 

 

 นางสาวปภาดา  บุณยงามปรีดี

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางจรัสพร  อรุณโรจน์ 

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

 นางพันนิพา หลายชั้น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

                                       

น.ส.มานัส มีพระเดช      นางสาวนุชเรจ ชิตประสงค์   น.ส.วรลักษณ์ น้อยสกุล  นายอานนท์ งามยิ่ง  น.ส.วรรณภา หงษาวงค์ 

  พนักงานพิมพ์ ส 3                   จนท. บันทึกข้อมูลฯ        จนท.ศูนย์บริการร่วมฯ       พนักงานขับรถยนต์               แม่บ้าน